+48-508-088-156 / +48-606-825-269

Let's Move


  Komunikaty / Ogłoszenia

04.09.2016 - Miło nam poinformować o rozpoczęciu nabrów drużyn do XII Edycji Amatorskiej Ligi Let's Move w Piłce Nożnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach. 

04.09.2016 - Aktualizacja wyników, tabeli oraz statystyk XI edycji rozgrywek Piłki Nożnej Halowej!


Regulamin newslettera

Regulamin subskrypcji Newslettera "Let's Move"

Par. 1
Postanowienia wstępne

1. Usługa subskrypcji bezpłatnego newslettera "Letsmove.pl" świadczona jest przez firmę Let's Move Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Świętojańska 4/44, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374218, numer NIP: 948-25-77-954
2. Let's Move Sp. z o.o. oferuje bezpłatny newsletter letsmove.pl. Świadczenie usługi newslettera odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

Par. 2
Słownik nazw

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia subskrypcji newslettera "Letsmove.pl" świadczony przez Let's Move Sp. z o.o.
2. Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany przez Let's Move Sp. z o.o. za zgodą użytkownika, nieodpłatnie na adres e-mail podany w formularzu, zawierający informacje sportowe, finansowo-gospodarcze, marketingowe i handlowe, opatrzone elementami wizualizacyjnymi Let's Move Sp. z o.o., jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.
3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi bezpłatnej newslettera wysyłanych przez Let's Move Sp. z o.o. w wyniku przesłania wypełnionego formularza zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Formularz - oznacza strony w sieci internet, które umożliwiają użytkownikowi przekazywanie Let’s Move Sp. z o.o. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do subskrypcji bezpłatnego newslettera.

Par. 3
Zamówienie bezpłatnego Newslettera

1. Wysyłanie zamówionego newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgodzie z zasadami określonymi w ustawie z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W celu zamówienia bezpłatnego newslettera użytkownik powinien wypełnić formularz, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Let’s Move Sp. z o.o. poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu.
3. Wypełnienie formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalnie (dobrowolnie);
b. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który wypełnia formularz i być zgodnie z prawdą;
c. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych  wpisanych do formularza jest wyłącznie użytkownik;
d. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;
e. Administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do formularza jest Let’s Move Sp. z o.o.
4. Przesłanie wypełnionego formularza może nastąpić po uprzednim złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie stosownego pola, dotyczącego:
a. przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez użytkownika postanowień regulaminu;
b. zgodności z prawdą danych zawartych w formularzu;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora zbioru - Let’s Move Sp. z o.o., danych osobowych zawartych w formularzu w celu świadczenia usług bezpłatnych newslettera oraz w celach marketingowych;
d. przyjęcia do wiadomości dobrowolności podania danych oraz posiadania prawa wglądu i poprawiania danych osobowych wpisanych do formularza;
e. wyrażenie zgody na otrzymywanie, od Let’s Move Sp. z o.o. lub od innych podmiotów wszelkich informacji handlowych, w tym informacji o organizowanych przez nich promocjach na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
5. Zgoda na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta
6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Let’s Move Sp. z o.o. dotyczących usługi newslettera jest regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Let’s Move Sp. z o.o.
7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi subskrypcji newslettera.

Par. 4
Korespondencja

1. Let’s Move Sp. z o.o. kieruje korespondencję do użytkownika związaną z udostępnieniem newslettera na adres e-mail wskazany przez użytkownika w formularzu.
2. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w par. 3 ust. 4 lit. e regulaminu. Let’s Move Sp. z o.o. może przesyłać na podany  przez użytkownika w formularzu adres e-mail wszelkie informacje handlowe pochodzące  zarówno od Let’s Move Sp. z o.o. jak i innych podmiotów.
3. Cofnięcie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, uprawnia Let’s Move Sp. z o.o. do natychmiastowego zaprzestania świadczeń usług bezpłatnych newslettewra na rzecz tego użytkownika.
4. Korzystanie z usługi newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
5. Każdy newsletter lub informacja handlowa wysyłana  na podstawie regulaminu zawiera:
a. informacją o nadawcy,
b. wypełnione pole "tematu", określające treść przesyłki
c. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej użytkownika).

Par. 5
Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.letsmove.pl
2. Let’s Move Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od opublikowania ich na stronie internetowej www.letsmove.pl i zawiadomieniu użytkownika o zmianie.